? ปิด
สารบัญ
 
คู่มือ::แก้ไขเมนูอาหาร
บทบาทที่มีสิทธิ์ใช้โปรแกรม คือ  
เมนูอาหาร เหมือนแคตตาล๊อกรายการอาหารที่มีราคากำกับ และมักจะเหมือนๆกันทุกสาขา เพื่อสะดวกในการจัดการ หากสาขาใดมีรายการอาหารที่แตกต่างออกไป หรือมีอาหารเหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากัน ก็จำเป็นที่จะต้องมีเมนูอาหารที่ต่างออกไปเป็นพิเศษ หรือจะกล่าวอีกมุมหนึ่งได้ว่า ในระบบอาจจะมีเมนูอาหารได้หลายแบบ แต่ละเมนูอาหารก็อาจจะใช้ได้กับหลายสาขา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้
นอกจากนี้ ในแต่ละเมนูอาหารยังต้องกำหนดรหัส PLU ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ในเครื่องเก็บเงิน แต่เนื่องจากหนึ่งเมนูอาหารอาจจะใช้ได้ในหลายร้าน ทำให้หนึ่งเมนูอาหารอาจจะต้องมีรหัส PLU หลายแบบ เพราะแต่ละร้านที่ใช้เมนูอาหารเดียวกัน อาจจะมีเครื่องเก็บเงินไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นคนละยี่ห้อ หรือคนละรุ่นกัน ซึ่งบางครั้งอาจมีข้อจำกัดที่รุ่นของเครื่องเก็บเงินทำให้ตั้งรหัสเหมือนกันไม่ได้

> คำอธิบายรายละเอียดในหน้าจอแรก ซึ่งมีหน้าที่แสดงรายการทั้งหมด
เมื่อเข้าสู่โปรแกรมนี้ หน้าจอแรกที่แสดงจะเป็นหน้าจอที่แสดงเมนูอาหารทั้งหมดที่มีในระบบ โดยเรียงตามชื่อ วิธีการเรียงของตัวอักษรจะเป็นไปตามหลักภาษาไทย
คอลัมน์ คำอธิบาย
รหัสเมนู เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น มีความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร เมื่อเพิ่มรายการใหม่ โปรแกรมจะสร้างรหัสให้อัตโนมัติโดยไม่ซ้ำกับรหัสที่มีอยู่ และจะไม่มีความหมายทางภาษา แต่ยินยอมให้แก้ไขได้ (การแก้ไขรหัสไม่มีความจำเป็น และไม่มีผลกับการใช้งาน)
ชื่อ ชื่อของเมนูอาหาร เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ แล้วแต่สะดวก ใช้ในการแสดงตามหน้าจอ และรายงาน
คำอธิบาย เป็นคำอธิบายที่กำกับไว้ เพื่ออ้างอิงได้ในภายหลัง
ปุ่ม คำอธิบาย
แสดงข้อมูลในตารางใหม่อีกครั้ง โดยดึงข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูล ถ้าไม่มีการแก้ไข ก็จะได้ผลเช่นเดิม
เพิ่มรหัสเมนูอาหาร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอถัดไป เพื่อให้ป้อนข้อมูล
แก้ไขรายละเอียดของเมนูอาหารที่กำลังเลือกอยู่ในตาราง โปรแกรมจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้แก้ไขในหน้าจอถัดไป สามารถใช้การกดปุ่มที่เม้าส์สองครั้งติดกันตรงบรรทัดที่เลือกแทนการกดปุ่มนี้(ดับเบิ้ลคลิก) จะให้ผลเช่นเดียวกัน
ปิดหน้าจอ และกลับไปยังเมนู
>> การจัดเรียงข้อมูลในตาราง
การเปลี่ยนลำดับการเรียงกันของข้อมูลในตาราง สามารถเปลี่ยนแปลงให้ลำดับใหม่ที่คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งได้ โดยการใช้เม้าส์คลิกที่หัวคอลัมน์นั้นๆ ข้อมูลในตารางจะถูกลำดับใหม่ตามข้อมูลในคอลัมน์นั้น โดยเรียงจากน้อยไปหามาก และเมื่อคลิกที่หัวคอลัมน์นั้นอีกครั้ง ข้อมูลก็จะเรียงจากมากไปหาน้อย สลับไปมาจากน้อยไปหามาก และจากมากไปหาน้อย ทุกครั้งที่คลิกที่หัวคอลัมน์
>> การจัดเรียงข้อมูลในตาราง ทีละหลายคอลัมน์
ในขณะที่ข้อมูลกำลังเรียงตามคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง แต่ยังไม่พบข้อมูลที่ต้องการ เนื่องจากข้อมูลในคอลัมน์แรกมีค่าที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก เราสามารถสั่งให้ตารางทำการลำดับเพิ่มเติมด้วยข้อมูลในคอลัมน์ที่สอง โดยการกดปุ่ม Alt พร้อมกับการคลิกที่คอลัมน์ที่สอง ตารางก็จะเรียงตามคอลัมน์แรก และถ้าข้อมูลซ้ำกันก็จะเรียงตามคอลัมน์ที่สอง นอกจากนี้ ยังสามารถทำการเรียงลำดับพร้อมๆกันได้ทีละหลายๆคอลัมน์ โดยการกด Alt พร้อมกับการคลิกที่คอลัมน์ถัดๆไป
>> การล้างการเรียงข้อมูลในตาราง
ถ้าต้องการล้างการเรียงลำดับข้อมูลในตาราง ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ ก่อนคลิกที่หัวคอลัมน์ใดๆในตาราง

> การเพิ่มเมนูอาหารใหม่
เมื่อกดปุ่มเพิ่มเมนูอาหารจากหน้าแรก หน้าจอจะแสดงรายการที่มีอยู่ทั้งหมดในตารางทางด้านบนขวา ใต้คำว่า "คัดลอก" เพื่อให้เลือกเมนูอาหารต้นแบบ การเลือกเมนูอาหารต้นแบบ ให้ทำการคลิกสองครั้งติดต่อกัน (ดับเบิ้ลคลิก) ที่รายการที่ต้องการ โปรแกรมจะคัดลอกรายละเอียดของเมนูอาหารนั้น มาไว้ในรายการใหม่

> การแก้ไขรายการที่เริ่มใช้งานแล้ว
ถ้าเมนูอาหารที่ต้องการแก้ไข วันที่เริ่มใช้งานล่าสุดถึงกำหนดแล้ว โปรแกรมจะไม่ยอมให้แก้ไขรายการอาหาร แต่ยังยอมให้แก้ไขชื่อ และคำอธิบายอยู่ ถ้าต้องการแก้ไขรายการอาหาร จะต้องคลิกที่ปุ่ม โปรแกรมจะคัดลอกรายการอาหารเดิม ขึ้นมาเป็นรายการใหม่ และให้แก้ไขได้ ส่วนรายการอาหารเดิมจะถูกเก็บไว้ และยังมีผลกับรายการขายที่มีอยู่แล้ว และรายการอาหารใหม่จะเริ่มมีผลตามวันที่กำหนดให้ใหม่

> การแก้ไขเมนูอาหาร
เมนูอาหารไม่ว่าเป็นรายการใหม่ หรือรายการเก่า หน้าจอสำหรับแก้ไขจะเหมือนกัน ยกเว้นแต่เพียงที่ช่องรหัสเมนู ที่ยอมให้แก้ไขได้ก่อนการบันทึกครั้งแรก แต่หลังจากที่บันทึกแล้วเรียกกลับมาแก้ไข จะไม่สามารถแก้ไขที่ช่องรหัสเมนูได้อีก นอกนั้นไม่มีข้อแตกต่าง ในตารางด้านล่าง สำหรับเมนูอาหาร จะมีด้วยกันสองตาราง ตารางแรกเป็นรายการอาหารทั้งหมดในเมนูนี้ พร้อมราคา ส่วนตารางที่สอง เป็นชุดคำสั่ง PLU ของเครื่องเก็บเงิน ที่มีได้หลายแบบ
ช่องบันทึก คำอธิบาย
รหัสเมนู โปรแกรมจะไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงรหัสเมนู ถ้าเป็นการแก้ไขรายการเก่า แต่ถ้าเป็นการเพิ่มรหัสใหม่ โปรแกรมจะสร้างรหัสใหม่ที่ไม่ซ้ำกับรหัสที่เคยมีให้ ซึ่งจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและเป็นคำที่ไม่มีความหมาย แต่โปรแกรมยอมให้แก้ไขได้ถ้าต้องการใช้คำอื่นที่มีความหมายแทน
ชื่อ ช่องสำหรับป้อนชื่อของรายการอาหาร ใช้สำหรับแสดงในรายงาน และหน้าจออื่นๆ ช่องนี้เป็นช่องบังคับต้องป้อน โปรแกรมจะไม่ยอมให้เว้นว่างไว้
คำอธิบาย ช่องสำหรับป้อนคำอธิบาย สามารถเว้นว่างไว้ได้ ถ้าไม่ต้องการป้อนข้อความใดๆ
วันที่เริ่มใช้งาน วันที่เริ่มใช้ชุดรายการอาหารนี้ สามารถกำหนดเป็นวันที่ล่วงหน้าได้ แต่ย้อนหลังไม่ได้ ถ้ารายการที่ดึงขึ้นมาแก้ไขมีวันที่เริ่มใช้ มากกว่าหรือเท่ากับวันนี้ โปรแกรมจะไม่ยอมให้แก้ไขรายการอาหารในชุดเมนูนี้
วันที่สร้างรายการ เป็นวันที่ที่สร้างรายการขึ้นมา แก้ไขไม่ได้
หมายเหตุ ช่องสำหรับป้อนคำอธิบายเพื่อกำกับชุดรายการอาหารนี้ เป็นต้นว่าเปลี่ยนรายการอาหารนี้ด้วยสาเหตุใด เพื่ออ้างอิงได้ในภายหลัง สามารถเว้นว่างไว้ได้ ถ้าไม่ต้องการป้อนข้อความใดๆ
คอลัมน์ คำอธิบาย
รายการอาหาร รายการอาหารที่อยู่ในชุดเมนูนี้
คำอธิบาย คำอธิบายของรายการอาหาร
ราคา ราคาอาหารที่คิดกับลูกค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย
ชื่อชุดรหัส PLU ชุดรหัส PLU เป็นชุดของรหัสที่กำหนดให้กับรายการอาหารแต่ละตัว
ปุ่ม คำอธิบาย
รายการอาหาร เพิ่มรายการอาหาร โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอถัดไป เพื่อให้ป้อนข้อมูล
รายการอาหาร แก้ไขรายการอาหารที่กำลังเลือกอยู่ในตาราง โปรแกรมจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้แก้ไขในหน้าจอถัดไป สามารถใช้การกดปุ่มที่เม้าส์สองครั้งติดกันตรงบรรทัดที่เลือกแทนการกดปุ่มนี้(ดับเบิ้ลคลิก) จะให้ผลเช่นเดียวกัน
ชุดรหัส PLU เพิ่มชุดรหัส โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอถัดไป เพื่อให้ป้อนข้อมูล
ชุดรหัส PLU แก้ไขชุดรหัสที่กำลังเลือกอยู่ในตาราง โปรแกรมจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้แก้ไขในหน้าจอถัดไป สามารถใช้การกดปุ่มที่เม้าส์สองครั้งติดกันตรงบรรทัดที่เลือกแทนการกดปุ่มนี้(ดับเบิ้ลคลิก) จะให้ผลเช่นเดียวกัน
ลบรหัสเมนูนี้ออกจากระบบ โปรแกรมจะยอมให้ลบเฉพาะกรณีที่รหัสนี้ยังไม่เคยถูกอ้างอิงจากข้อมูลอื่น
บันทึกรหัสเมนูและรายละเอียดลงฐานข้อมูล
ยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล

> คำอธิบายหน้าจอแก้ไขรายการอาหารและราคา
เมื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการอาหารในตาราง หน้าจอนี้ก็จะขึ้นมาให้ป้อนรายการอาหาร และราคา
ช่องบันทึก คำอธิบาย
รายการอาหาร เมื่อคลิกในช่องนี้ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อรายการอาหารทั้งหมดขึ้นมาให้เลือก และช่องนี้เป็นช่องบังคับให้ต้องป้อน โปรแกรมจะไม่ยอมให้เว้นว่างไว้ ปุ่ม ที่อยู่ด้านหลังไว้สำหรับเพิ่มรหัสรายการอาหารในกรณีที่ไม่ได้สร้างไว้ก่อน
ราคา ราคาอาหารที่จะขายให้ลูกค้า
ปุ่ม คำอธิบาย
ลบรายการอาหารนี้ ออกจากชุดเมนู
เก็บรายการนี้ไว้ในตาราง แต่ยังไม่ลงฐานข้อมูล
ยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขรายการนี้

> คำอธิบายหน้าจอแก้ไขชุดรหัส PLU
ชุดรหัส PLU เป็นชุดของรหัส PLU ของแต่ละรายการอาหาร ซึ่งจะต้องตรงกับเครื่องเก็บเงิน เพื่อที่จะได้ป้อนรายการสรุปรายการขายประจำวันจากเครื่องเก็บเงินได้ง่าย ในชุดเมนูหนึ่งๆ สามารถมีชุดรหัส PLU ได้หลายรหัส ในตัวอย่างเป็นชุดรหัสสำหรับเครื่อง Casio 140CR ซึ่งรับรหัส PLU ได้ 120 รหัส ถ้าต้องการให้ใช้ชุดรหัสนี้กับ เครื่อง Casio 130CR ซึ่งรองรับรหัส 100 รหัส ก็สามารถทำได้ แต่ต้องห้ามใช้รหัสที่เกิน 100
ช่องบันทึก คำอธิบาย
รหัสชุดรหัส PLU เป็นรหัส 10 หลัก ที่โปรแกรมสร้างให้อัตโนมัติ แต่สามารถแก้ไขได้ถ้าเป็นการสร้างรายการครั้งแรก
ชื่อชุดรหัส PLU ชื่อชุดรหัส เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
คอลัมน์ คำอธิบาย
รายการอาหาร รายการอาหารนี้เป็นรายการอาหารทั้งหมดที่มีในเมนูชุดนี้ ไม่สามารถแก้ไขได้
รหัส PLU ป้อนรหัส PLU ที่ตรงกับเครื่องเก็บเงิน สำหรับแต่ละรายการอาหาร
ปุ่ม คำอธิบาย
ลบชุดรหัสนี้ ออกจากชุดเมนู
เก็บชุดรหัสนี้ไว้ในตาราง แต่ยังไม่ลงฐานข้อมูล
ยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขชุดรหัสนี้

:: รายการที่เกี่ยวข้อง
Close (X) 
Close (X) 
<
>